Disclaimer

Gebruik website(s)

De op de website(s) getoonde informatie wordt door GewoonHier.nl met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website(s) wordt door GewoonHier.nl uitdrukkelijk afgewezen.

GewoonHier.nl geeft geen garantie met betrekking tot de toegankelijkheid van de website(s) of dat de servers die deze website(s) ter beschikking stellen of dat elektronische berichten verzonden door GewoonHier.nl vrij zijn van virussen.

Indien GewoonHier.nl het vermoeden heeft dat de gebruiker misbruik maakt van de toegang tot de website(s), heeft zij het recht om de gebruiker de toegang tot het niet-afgeschermde en/of het afgeschermde gedeelte van de website(s) te weigeren/ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten
GewoonHier.nl behoudt zich nadrukkelijk alle auteursrechten voor. Het is de gebruiker van de website(s) verboden de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GewoonHier.nl. Van een artikel mogen wel de eerste vijf regels/zinnen (inclusief titel/kop) worden overgenomen, waarna een goed werkende hyperlink wordt geplaatst naar het oorspronkelijke artikel op de website van GewoonHier.nl. Overname zonder een goed werkende hyperlink naar de oorspronkelijke tekst op de website van GewoonHier.nl is niet toegestaan.

Alle op de website(s) afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of gelicentieerd aan GewoonHier.nl en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op de gebruiker die toegang heeft tot de website(s).

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van GewoonHier.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker. Hoewel GewoonHier.nl uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op deze website(s) wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Wijzigingen
GewoonHier.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website(s) te wijzigen, te actualiseren en/of de presentatie daarvan aan te passen. De voorwaarden uit deze disclaimer kunnen op elk moment door GewoonHier.nl worden gewijzigd. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst.

Toepasselijk recht
Zowel op de website(s) als deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of verband houdende met deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over GewoonHier.nl? Dan kunt u deze schriftelijk mededelen via info@gewoonhier.nl of via de contactpagina.

Advertentie:

Nieuwste video

Bezig met laden...

Advertentie

Nieuws in je mailbox

X